Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google


  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl     Kalendarium  
 


 

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 

   

Obowiązki przedsiębiorcy
Przedsiębiorca podlega szeregowi obowiązków, które wynikają z różnych aktów prawnych. Obowiązki te możemy podzielić na kilka kategorii. Najważniejszymi są obowiązki wobec pracowników, jeżeli oczywiście przedsiębiorca ma statut pracodawcy:
 • obowiązek zatrudniania pracownika - wynika on z mocy umowy o pracy lub innej podstawy nawiązania stosunku pracy;

 • obowiązek wypłacania wynagrodzenia - istotną cechą stosunku pracy jest jego odpłatność. Postanowienia umowy przewidujące jej nieodpłatny charakter są nieważne. Zamiast nich stosuje się przepisy o płacach minimalnych. Wynagrodzenie powinno być wypłacane terminowo i prawidłowo;
 • obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika - godności przyrodzonej i niezbywalnej wartości człowieka bez względu na indywidualne poczucie własnej godności. Naruszenie tego obowiązku może być przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;

 • obowiązek równego traktowania pracowników - niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia w zatrudnieniu. Jej przyczynami może być m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość. Obowiązek ten łączy się również ze stosowaniem obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

 • obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także prowadzenie szkoleń z tego zakresu (zobacz też krok szósty);

 • obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników - ten obowiązek ma charakter ograniczony, gdyż pracodawca obowiązany jest stosować go odpowiednio do swoich możliwości;

 • obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

 • obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

 • obowiązek dotyczący odprowadzania składek do ZUS-u (zobacz także krok piąty);

 • obowiązek wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy - wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Oprócz obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników przedsiębiorca podlega także innym:
 • obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów;

 • obowiązek spełnienia określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska;

 • obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych lub zapewnienie wykonania działalności bezpośrednio przez osobę posiadającą takie uprawnienia;

 • obowiązek właściwego oznaczenia zakładu głównego, oddziału lub innych stałych miejsc wykonywania działalności - zewnętrzne oznaczenie powinno zawierać oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

 • obowiązek podania w ofercie przez przedsiębiorców oferujących towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej - oznaczenia przedsiębiorcy, numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, siedziby i adresu przedsiębiorcy;

 • obowiązek zamieszczania na towarach lub na ich opakowaniach wprowadzanych do obrotu informacji w języku polskim dotyczących np. nazwy towarów, składu, przeznaczenia;

 • obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą - w razie posiadania więcej niż jednego rachunku należy wskazać jeden z nich jako rachunek podstawowy;

 • obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku (w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą) o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach.drukuj  drukuj

 PRZECZYTAJ

  » Obowiązki przedsiębiorcy
  » Świadectwo pracy
  » Zwalnianie pracowników


  KALKULATOR WALUTOWY

średni kurs NBP z dnia 17.08.2017
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
 Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych


ZOBACZ OSTATNIE WYDANIE


 DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE
 WIBOR 1M 17.08.2017r.
= 1,31 0,00%  więcej »

 LIBOR 1M(USD) 17.08.2017r.
+ 1,2283 0,04%  więcej »

 PIENIĄDZE W BANKUSTREFA.PL
STREFA.PL
Firmowe konta www i e-mail
Fachowy sposób promocji firmy.
Domeny
Wygodny system rejestracji i zarządzania domenami.
mBiznes
Finanse firmy przez Internet
Niski koszt, ciągły dostęp.


 Napisz do serwisu Moja Firma » serwisy INTERIA.PL »
10.45-