Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google


  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl     Kalendarium  
 


 

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 

   

Podział spółek

Podział spółek dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych, a więc spółki akcyjnej oraz spółki z.o.o. W przypadku spółki akcyjnej podział nie jest dopuszczalny, jeśli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Podział może być dokonany na różne sposoby:
1) przez przejęcie - polega ono na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
2) przez zawiązanie nowych spółek - polega to na zawiązaniu nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek;
3) przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki - polega to na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki;
4) przez wydzielenie - polega ono na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną.

Wspólnicy spółki dzielonej obok udziałów lub akcji spółek przejmujących albo nowo zawiązanych mogą otrzymać dopłaty w gotówce, które nie powinny przekraczać:
- 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej;
- 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki nowo zawiązanej.

Źródłem dopłat spółki przejmującej jest zysk lub kapitał zapasowy tej spółki.

Spółka dzielona zostaje rozwiązana w dniu wykreślenia jej z rejestru. Postępowania likwidacyjnego w takim przypadku nie przeprowadza się. Powyższa zasada nie dotyczy podziału przez wydzielenie. Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru.

Istotną kwestią przy podziale spółek jest sporządzenie planu podziału spółki. Wymaga on pisemnego uzgodnienia między spółką dzieloną a spółką przejmującą. W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki plan podziału sporządza w formie pisemnej spółka dzielona. Minimalna treść planu powinna określać:
- typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale;
- stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych;
- wysokość ewentualnych dopłat;
- zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych;
- prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej;
- szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane;
- dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym;
- podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.

O zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane należy zawiadomić wspólników. Obowiązek ten spoczywa na zarządach uczestniczących w podziale spółek. Powinny to uczynić nie później niż na 6 tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale. Zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o podziale spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. W zgłoszeniu należy wskazać, czy spółka uczestnicząca w podziale jest spółką dzieloną, spółką przejmującą czy spółką nowo zawiązaną. Spółka dzielona zostaje z urzędu wykreślona z rejestru.

Co do kwestii odpowiedzialności za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej, to pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału.


drukuj  drukuj

 PRZECZYTAJ

  » Biznes plan, czyli Kowalskiego pomysł na firmę
  » Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  » Spółki osobowe
  » Spółki kapitałowe
  » Osoba fizyczna
  » Przekształcanie spółek
  » Podział spółek
  » Łączenie spółek


  KALKULATOR WALUTOWY

średni kurs NBP z dnia 17.08.2017
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
 Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych


ZOBACZ OSTATNIE WYDANIE


 DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE
 WIBOR 1M 17.08.2017r.
= 1,31 0,00%  więcej »

 LIBOR 1M(USD) 17.08.2017r.
+ 1,2283 0,04%  więcej »

 PIENIĄDZE W BANKUSTREFA.PL
STREFA.PL
Firmowe konta www i e-mail
Fachowy sposób promocji firmy.
Domeny
Wygodny system rejestracji i zarządzania domenami.
mBiznes
Finanse firmy przez Internet
Niski koszt, ciągły dostęp.


 Napisz do serwisu Moja Firma » serwisy INTERIA.PL »
10.51-